Velg en side

Trenger du revisor?

Er du på jakt etter revisor?

Fyll ut skjemaet, så sender vi deg et gratis og uforpliktende tilbud.

N

Kvalitetsstempel

Ved å benytte oss som revisor, skaper vi trygghet både for deg, dine kunder, aksjonærer og styre.
N

God faglig kompetanse

Vi yter grundig og god faglig kompetanse. Basert på grundig revisjonsarbeid vil vi kunne gi råd som effektiviserer rutiner og reduserer kostnader.
N

Statsautorisert revisor

Vi har statsautoriserte revisorer. Dette gjør at du som kunde kan føle deg trygg på at vi kan løse alle dine utfordringer.

Få tilbud på revisor

Hvorfor bruke revisor?

Revisjonsplikt

Nesten alle regnskapspliktige bedrifter er også revisjonspliktige.

Et unntak er aksjeselskaper der driftsinntekter er under 6 millioner kroner, balansesum (sum eiendeler) er under 23 millioner kroner eller gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk. Enkelte bransjer som advokater, regnskapsførere, revisorer og eiendomsmeglere er lovpålagte revisjon.

Revisorens oppgaver

En revisor har som oppgave å kontrollere og granske regnskapet ditt, samt sørge for at det følger gjeldende lover og regler.

Revisoren kan også hjelpe til med andre oppgaver som skatt og avgifter, stiftelse og avvikling av selskap, attestasjoner og mye mer.

Fordeler med revisor

Ved å ha en dyktig revisor er du til enhver tid forsikret om at ditt selskap følger gjeldende lover og regler for årsregnskap.

En revisor kan også gi råd og bistand til å forbedre den interne kontrollen i selskapet, og luke bort feil og mangler. I tillegg kan revisoren være en viktig brikke når det kommer til å handle korrekt, etter et komplisert lovverk.

Bytte revisor eller på jakt etter en for første gang?

Fakta om revisjon

Om revisjon

Revisjon er grovt forklart en kontroll og granskning av en bedrifts årsregnskap. En revisor har som oppgave å kontrollere at en bedrifts årsregnskap følger de gjeldende lover og forskrifter. Det endelige resultatet av disse kontrollene er en revisjonsberetning. I revisjonsberetningen uttaler revisor seg om selskapet har fulgt god regnskapsskikk og hvorvidt årsregnskapet samsvarer med loven. Revisor kan også gi merknader i revisjonsberetningen dersom bedriften under revisjon har utelatt opplysninger om foretakets årsresultat og stilling som burde vært inkludert.

Revisjonsplikt

Om et selskap er pliktig til å levere et revidert regnskap beror på faktorer som selskapsform og størrelse på selskapet. Stort sett alle regnskapspliktige firmaer i Norge har revisjonsplikt. Dersom bedriften er revisjonspliktig må det utføres en uavhengig revisjon av bedriftens årsregnskap. Denne revisjonen utføres stort sett av revisor og må underskrives av en autorisert revisor.

Enkelte bedrifter er unntatt revisjon:

Aksjeselskaper der driftsinntekter er under 6 millioner kroner, balansesum (sum eiendeler) er under 23 millioner kroner eller gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk.

Enkeltpersonforetak med maksimum 5 millioner kroner omsetning. Ved omsetning over dette inntrer revisjonsplikt når bedriften omsetter for mer enn 5 millioner kroner, og enten har en balanse som viser mer enn 20 millioner eller at gjennomsnittlig antall årsverk overstiger 20.

Ansvarlig selskap har ikke revisjonsplikt med mindre de omsetter for over 5 millioner, har flere enn 5 deltakere, hvis samtlige deltakere er juridiske personer og har eiendeler i balansen for over 20 millioner eller gjennomsnittlig antall ansatte er mer enn 10 årsverk.

Samvirkeforetak og NUF er revisjonspliktig dersom omsetningen overstiger 5 millioner.

Statsautorisert revisor og registrert revisor

Det finnes to ulike titler for revisorer i Norge. De har et noe ulikt utdanningsløp utdanningsløpet, der en statsautorisert revisor har tatt mastergrad, mens kravet til en registrert revisor er en bachelorgrad i revisjon. De har begge tre års praksis etter dette og må bli godkjent av Finanstilsynet.

Den største forskjeller for klienter er at en statsautorisert revisor kan ta på seg alle revisjonsoppdrag, også for børsnoterte selskaper.

Revisjonstjenester

Utenom å utføre revisjon kan en revisor ta på seg flere ulike typer oppdrag.

Stifte selskap
Hjelp gjennom hele prosessen med å stifte et nytt selskap, eller veiledning og/eller maler for å utføre det på egenhånd.

Omdanning av selskaper
Rådgivning i forbindelse med lønnsomhet og krav ved omdanning av selskapsform. Bistand med og hjelp med formaliteter og lovverk.

Avvikling av selskaper
Ved avvikling av aksjeselskap kreves fortegnelse over selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser på avviklingstidspunktet, som skal revideres og vedtas av generalforsamlingen. En revisor kan sørge for at dette skjer på en ryddig og korrekt måte.

Skatt og avgifter
Hjelp og veiledning med kompliserte oppgaver i bedriften, som bedriftsbeskatning, personbeskatning og merverdiavgift.

Fusjoner/fisjoner
Dersom et selskap ønsker å fusjonere eller fisjonere kan en revisor gi råd om ulike alternativer og lede deg gjennom prosessen.

Attestasjoner
Det at flere selskaper nå er uten revisjonsplikt skaper et større behov for attestasjoner. Noen attestasjoner er lovpålagte, som ved kapitalforhøyelser av tingsinnskudd, transaksjoner etter aksjeloven og krav om merverdiavgiftskompensasjon.

Man kan også bruke en revisor til å attestere andre dokumenter bedriften trenger en uavhengig bekreftelse på. Dette er mest vanlig da revisor skal fungere som en uavhengig tredjepart mellom to parter.

Regnskap
Enkelte revisorer tilbyr også regnskapstjenester og kan tilby samme tjenester som en regnskapsfører. Dersom man benytter en revisor som regnskapsfører kan man ikke benytte han/henne til revisor også. Dette grunnet kravet om uavhengighet.

Våre kunder er både store og små og spredd utover flere ulike bransjer. Vi har statsautoriserte revisorer og registrerte revisorer. Noe som gjør at vi kan ta på oss de fleste jobber, samtidig som at du er trygg på oppdraget blir utført etter lovverket.

Det at vi har revisorer i Oslo og Trondheim gjør at det blir enklere å møtes og ha personlig kontakt. På denne måten blir vi kjent med deg og din bedrift, og kan yte den beste servicen. Vi har et genuint ønske om å løse dine problemer. Så hvis du er lei av å bli oversett i store revisjonsselskaper, og ønsker uslåelig service med personlig oppfølgning, kontakt oss for et godt tilbud.

Fordeler med å bruke revisor

De fleste selskaper over en viss størrelse er i dag revisjonspliktige. På tross av dette er det mange uten revisjonsplikt som velger å bruke revisor. Den primære oppgaven til en revisor er å påse at årsregnskapet er i henhold til gjeldende lover og forskrifter. I tillegg til dette kan en revisor hjelpe og bistå med flere andre oppgaver. Fordelen med å bruke en revisor til disse oppgavene er at bedriften kan føle seg trygg på at oppgavene blir utført av en revisor som har satt seg ordentlig inn i lovverket og prosessene rundt oppgaven. Dette gjør at leder for bedriften kan senke skuldrene, i tillegg til at det spares tid og ressursbruk innad i selskapet.

Er du på jakt etter revisor?